தனிமையும் வெறுமையும் தந்த சோகக் கவிதை

இயந்திர வாழ்க்கையில் அன்பு பாசம் காதால் கிடைக்காமல் தனிமையில் வாடும் பல மனிதர்களின் வாழ்வில் வெறுமை தந்த சோகத்தின் பிரதிபலிப்புத் தான் இந்தக் கவிதை ...

Latest Songs

Latest Movies