கிழக்கு கடற்கரையில் கிடைத்த ஒருகவிதை

கிழக்கு கடற்கரையில் கிடைத்த இக்கவிதை என் ரசனையின் உச்சம் , ரசனை கொடுத்த கடல் தாய்க்கும் , கவிதை கொடுத்த தமிழ் தாய்க்கும் நன்றி

Latest Songs

Latest Movies